Hyvä hallintotapa - Corporate Governance

Yhtiömme noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa, joka kuvataan Wikipediassa seuraavasti:

"Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien oikeuksien suojeleminen, omistajien tasapuolinen kohtelu, omistajien lakisääteisten oikeuksien tunnustaminen ja heidän osallistumisensa rohkaiseminen, organisaation taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä organisaation johtoelimen ohjaus- ja valvontatehtävät ja tilivelvollisuus.

Valvontatehtävät käsittävät huolehtimisen siitä, että taloudellisten tietojen raportointi on oikea-aikaista ja tarkkaa, että tilintarkastus, sisäinen valvontariskienhallinta, lakien ja määräysten noudattaminen ja johtamis- ja hallintokäytännöt on järjestetty asianmukaisesti ja että merkittävimpiä liiketoimia ja eturistiriitatilanteita tarkastellaan riittävästi ja niihin reagoidaan tarvittaessa."

Hallitus

  Yhtiökokous valitsi seuraavaksi vuodeksi hallituksen, jonka kokoonpano on seuraava:

   Hallituksen puheenjohtaja

  •  Ari Tolonen

   Hallituksen jäsenet

  • Pekka Korpela
  • Juuso Sandberg
  • Ekku Ristilä
  • Jonne Välilä
  • Niko Palenius

Hallitus nimittää toimivan johdon. Yrityksemme toimitusjohtajana toimii Jyrki Ristilä..

Toiminnan ohjaus ja valvonta

Yhtiömme strategian valmistelee johtoryhmä ja sen hyväksyy hallitus. Hyväksytty strategia tiedotetaan jokaiselle osakkaalle. Strategiaa tarkastellaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosineljänneksittäin. Kerran vuodessa suoritetaan laajempi strategian päivitys ja uudelleen arviointi.

Operatiivisen toiminnan ohjurit ja mittarit määrittää hallitus. Operatiiviset ohjurit ja mittarit sekä niille reunaehdot ja tavoitteet määritellään strategian tarkastelun yhteydessä. Kyseisiä työkaluja tarkastellaan myös vuosineljänneksittäin.

Operatiivisesti rahamarkkinasalkun hoitajat vastaavat toiminnastaan yhtiön hallitukselle ja huomattavat

panostusmuutokset tai laajakantoiset hankkeet hyväksyy hallitus.

Johtoryhmän työnjakoa tarkastelee hallitus vähintään neljä kertaa vuodessa. Kyseinen tehtävienjako on koettu hyväksi ja on edesauttanut toimintaamme.

Vuoden toiminnasta hallitus laatii kertomuksen yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on osakeyhtiön päätösvaltaisin elin, joka koostuu yhtiön omistajista. Yhtiökokous valitsee hallituksen, jonka tehtävänä on järjestää yhtiön toiminta ja hallinto. Hallitus vastaa toimistaa yhtiökokoukselle vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksemme järjestetään perinteisesti kunkin vuoden maalis - huhtikuussa.